Head of Centre in Llanedwen - CV-Library

Head of Centre in Llanedwen - CV-Library

Head of Centre in Llanedwen - CV-Library

Job Overview

Location
Llanedwen, Wales
Job Type
Full Time
Salary
£56,112 - £61,535 Per Year
Date Posted
14 days ago

Additional Details

Job ID
99215179
Job Views
8

Job Description

Head of Centre

Plas Menai National Outdoor Centre

Salary £56,112 - £61,535, +Bonus, +Accomodation package

This is an ideal role for an individual who is motivated by running their own facility. Whether for the development of your career or the belief in a worthwhile role the satisfaction, pride and personal responsibility you gain from such a key position will be important to you.

Primary objectives:

Input into and implement the strategy
Provide clarity of direction and accountability to all staff in the delivery of the business plan
Seek opportunities to develop the ongoing viability and commerciality of the business, developing relationships and partnerships with different agencies and bodies.
Provide clear leadership to inspire, develop, and manage all centre staff
Continuously seek improvements in the level of service and satisfaction, ensuring a safe and enjoyable environment
Enhance both the financial performance and usage of the Contract
Be responsible for the performance of the contract, actively managing the growth of existing and new income streams and identify opportunities to reduce expenditure
Ensure the effective running of the facilities for the community
Manage, develop and co-ordinate staff resources effectively to meet the operational requirements of the Contract
Oversee the design and implementation of the activity programme on site, developing initiatives to enhance the outdoor sector offering
Oversee the design of instructional training programmes and the recruitment and continued training of appropriately qualified staff
Develop, maintain and evolve good relations with existing clients
Monitor the performance of the operation through the proper Company accounting and reporting procedures
Take responsibility for health and safety and actively participate in the maintenance and improvement of the overall health and safety culture
Ensure that policies, procedures, practices and activity licences are reviewed, remain valid and are fit for purpose
The ability to speak the Welsh language is a desirable qualityQualifications & skills

You will have a recognised qualification in a related subject, preferably to degree level or NVQ 3. With a proven track record in managing and developing related facilities, you will ideally have achieved a presence within the industry that ensures personal credibility.

What can we offer you?

Generous annual leave
Free gym membership for you and a nominated person at our sites
Employee discount portal
Pension Scheme
Company sick pay
Career progression
Training and developmentWe are proud to be Equal Opportunity Employers that are committed to inclusion and diversity.

If you are interested in applying we suggest that you do so at the earliest opportunity as interviews will be held throughout the process. If you have not received correspondence in 21 days then please assume your application has been unsuccessful on this occasion.

Pennaeth y Ganolfan

Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai

Cyflog £56,112 - £61,535 +Bonws +Pecyn llety

Mae hon yn rôl ddelfrydol i unigolyn sy'n cael ei gymell gan weithredu ei gyfleuster ei hun. Boed er mwyn datblygu eich gyrfa neu'r gred mewn rôl werth chweil, bydd y boddhad, y balchder a'r cyfrifoldeb personol a gewch o swydd mor allweddol yn bwysig i chi.

Y prif amcanion:

Cyfrannu at y strategaeth ar gyfer y busnes a'i gweithredu
Darparu eglurder cyfeiriad ac atebolrwydd llwyr i'r holl staff wrth gyflwyno'r cynllun busnes
Chwilio am gyfleoedd i ddatblygu hyfywedd a masnachadwyedd parhaus y busnes, gan gynnwys datblygu perthnasoedd a phartneriaethau gyda gwahanol asiantaethau a chyrff, yn unol â darpariaeth Plas Menai
Darparu arweiniad clir er mwyn ysbrydoli, datblygu a rheoli holl staff y ganolfan
Ceisio gwelliannau yn lefel y gwasanaeth a boddhad yn barhaus, gan sicrhau amgylchedd diogel a phleserus
Gwella perfformiad ariannol a defnydd y Contract yn gyson
Bod yn gyfrifol yn ariannol am berfformiad y contract, gan reoli twf ffrydiau incwm presennol a newydd, a nodi cyfleoedd i leihau gwariant
Sicrhau bod y cyfleusterau'n cael eu gweithredu yn effeithiol ar gyfer y gymuned
Rheoli, datblygu a chydlynu adnoddau staff yn effeithiol i fodloni gofynion gweithredol y Contract
Goruchwylio cynllun a gweithrediad y rhaglen o weithgareddau ar y safle, gan ddatblygu mentrau i wella'r hyn a gynigir gan y sector awyr agored
Goruchwylio cynllun y rhaglenni hyfforddi cyfarwyddiadol, a recriwtio a pharhau i hyfforddi'r staff sydd â chymwysterau priodol
Datblygu, cynnal ac esblygu cysylltiadau da gyda chleientiaid presennol
Monitro perfformiad y gweithredu drwy weithdrefnau cyfrifyddu ac adrodd priodol y Cwmni
Ysgwyddo cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch a chymryd rhan weithredol yn y gwaith o gynnal a gwella diwylliant iechyd a diogelwch cyffredinol y Cwmni
Sicrhau bod polisïau, gweithdrefnau, arferion a thrwyddedau gweithgarwch yn cael eu hadolygu, yn parhau i fod yn ddilys, ac yn addas i'r diben
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhinwedd ddymunolCymwysterau a sgiliau

Bydd gan ddeiliad y swydd gymhwyster cydnabyddedig mewn pwnc cysylltiedig, yn ddelfrydol hyd at lefel gradd neu NVQ 3. Gydag enw da am reoli a datblygu cyfleusterau cysylltiedig, yn ddelfrydol bydd deiliad y swydd wedi sicrhau presenoldeb o fewn y diwydiant sy'n sicrhau hygrededd personol.

Beth all Legacy Leisure ei gynnig i chi?

Gwyliau blynyddol hael
Aelodaeth campfa am ddim i chi a pherson wedi'i enwebu yn ein safleoedd ni
Porthol gostyngiadau cyflogeion
Cynllun Pensiwn
Tâl salwch y Cwmni
Cynnydd gyrfaol
Hyfforddiant a datblygiadRydym yn falch o fod yn Gyflogwyr Cyfle Cyfartal sydd wedi ymrwymo i gynhwysiant ac amrywiaeth.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am y rôl hon, rydym yn awgrymu eich bod yn gwneud hynny cyn gynted â phosibl i osgoi cael eich siomi oherwydd cynhelir cyfweliadau drwy gydol y broses. Sylwch, os nad ydych wedi derbyn gohebiaeth o fewn 21 diwrnod, dylech gymryd yn ganiataol bod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro hwn

Location

Similar Jobs

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookie Policy

Accept